Finns det något lika innehållsrikt och på samma gång utbrett som kultur?

Det är en slags övergripande institution där människor både förenas och separeras. Det blir svårt att ge en entydig definition på vad kultur egentligen är samt står för. I grund och botten handlar det om en slags gemenskap med en viss typ av normer, värderingar och ideal. Dessa kan förhålla sig på olika sätt beroende på tid, plats och situation. Kultur fungerar även som en relativt mätbart verktyg i en mängd olika situationer.

Bärande element

Kultur har sedan vi tog våra första staplande steg på denna planet varit en naturlig del av mänskligheten. Människan är en otroligt anpassningsbar varelse där strävan efter överlevnad ligger högt i kurs. Att föra generna vidare har hos gemene man sedan begynnelsen fungerat som en naturlig drift. Kultur har därigenom fungerat som ett utomordentligt sätt att känna gemenskap och tillhörighet, vilket dessutom kan vara avgörande för att överhuvudtaget kunna utföra den här typen av instinkter.

Det vi känner till som kultur förhåller sig både på individ- och kollektivnivå. Det här kan te sig på ett tämligen varierande sätt. Vi är alla individer i en kollektiv värld där det ena inte utesluter det andra. Kulturen förenar de bägge ytterligheterna på ett fascinerande sätt. Detta eftersom dessa kan skilja sig åt beroende på den aktuella kontexten.

Kultur är ett fenomen som framträder i stort sett under alla delar av livet. Den finns där som en ständig följeslagare. Ibland utan att vi ens är medvetna om det. Den gör sig påmind inom både den sociala, ekonomiska, politiska och religiösa sfären. Oftast är det de kulturella faktorerna som styr hur gemene man förhåller sig till olika situationer. Det här behöver inte nödvändigtvis betyda den nationsbaserade kulturen utan kan likväl präglas av såväl familj- som företagskultur. GK Door har anammat det sistnämnda på ett spektakulärt sätt när tillverkningen av innerdörrar hämtas från en 80 år gammal tradition.

Det krävs inte särskilt mycket för att identifieringen av en kultur ska lyckas. Även om den återfinns inom en mängd olika områden framträder den vanligtvis i sin renaste form i vardagen. Det räcker att slå sig ner på en liten lokal restaurang i ett annat land för att fenomenet ska tränga igenom bruset. Ibland behöver gemene man inte ens lämna det egna landet alternativt staden för att dessa företeelser ska uppenbara sig. Kultur är därmed inte sällan starkt förknippat med mat och dryck eftersom det här oftast är aspekter människor förenas i.

När allt kommer omkring är handlar trots allt kultur i grunden om ett mönster där beteende, känslor, tankar och reflektioner samspelar på ett sätt präglat av kulturens rådande värderingar. Det handlar egentligen inte om att dessa framträder utan i tillvägagångssättet individen alternativt kollektivet bemöter dem.

ryan