Det här med kultur, vad handlar det om egentligen? Själva ordet kultur kommer från begreppet ”att odla” och begreppet används både när det gäller mänsklig bildning och trädgårdsarbete då man talar om kultivering och odling i samband med både växter och personlighetsutveckling. Det handlar även om ett folks utveckling och sammanhållning och att speciella folkgrupper inom ett visst landområde som präglat området med sina speciella karaktärsdrag vilka förts vidare och ärvts genom generationer t.ex. Svensk kultur.

När det gäller ett lands kultur är det kärleken till det egna landets kultur som bör vara drivkraften för personer som vill driva landets frågor och engagera sig politiskt. Om man inte känner någon samhörighet med det egna landets kultur eller ens vet vad som är säreget för den egna kulturen kanske man inte ska ge sig in i politiken. Att känna kärlek till landet man är satt att styra är en förutsättning för fungerande integration. För att veta hur man ska förmedla det egna landets kultur till människor som flytt från andra länder behöver man känna till den inhemska kulturens särart.

Kultur är viktigt. Alla kulturer har sina speciella seder och bruk. Att vara stolt över det egna landets kultur är det allra bästa sättet att presentera det för till exempel människor som flytt till landet från andra länder. Att kunna presentera det egna landets kulturella särart är det enda sättet att välkomna nya människor och ge dem en förståelse för sitt nya hemland. Utifrån detta förhållningssätt till det egna landet är det förvånansvärt att det visat sig att våra svenska politiker har så dålig förståelse för det egna landets särart och kultur. Man kan fråga sig om personer med så lite insikt i det egna folkets kulturella särdrag verkligen är lämpliga att företräda folket i politiska frågor. Ger man sig trots dålig insyn in i den egna kulturens djupaste karaktär är man nog mer intresserad av makten i det politiska gebitet än folkets väl och ve.

Med kulturella uttryck så berättar man ett folks historia. En person som uttrycker sin speciella särart genom ett konstnärligt uttryck kan vara en kulturarbetare. Varenda person har en unik historia att berätta. Precis som ett lands kultur tar sig olika uttryck så är varje människas historia unik och de som väljer att uttrycka den och berätta om sitt speciella mikrokosmos använder kulturella, konstnärliga och kreativa verktyg av olika slag.

Strindberg skrev pjäser och romaner och han målade även tavlor. Han var kultiverad vilket i till exempel Strindbergs fall innebar att han var bildad nog att ge uttryck för sin syn på världen. Han hade odlat och kultiverat sina speciella karaktärsdrag och slipat på förmågan att använda konstnärliga uttryck. Alla kan göra det. Genom att kultivera sin förmåga att uttrycka sig så kan en människa förmedla sina insikter och kunskaper till en annan. Därför är kulturen viktig i till exempel skolans värld.